موسسه سلامتی صبای یزد

جمعیت سالمندان استان یزد که از مرز صدهزارنفر گذشته است با نسبت نزدیک به 9% کل جمعیت(بالاتر از میانگین کشوری) نیاز به توجه ویژه دارد.عرصه فعالیت این موسسه(انستیتو)،برنامه های سلامتی سالمندان و میانسالان است که بر مبنای مطالعات علمی و تحقیقات باشد و بتواند چه در بخش خصوصی و خیریه ای و حمایت مردمی زمینه های لازم را دراین جهت فراهم کند...

چرا سالمندی... »مدرسه سلامت صبا