آدرس:
نشانی ساختمان مرکزی:یزد-میدان شهدای محراب-خیابان 15 خرداد -پلاک3
کد پستی : 8916815451

ایمیل: info@salmandi.org

تلفن :03538274801
فکس:03538274800