کارگاه آموزشی دیابت

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی انستیتو سلامتی صبا با موضوع دیابت
در این کارگاه پزشکان ارجمند آقای دکتر ابوالبقائی، آقای دکتر بیگمی و خانم دکتر شاکری به مدت سه ساعت مباحث علمی مرتبط با دیابت را به شرکت کنندگان ارائه نمودند.