چرا سالمندی

مروری بر سند ملی برنامه راهبردی سالمندان کشور نشان میدهد:
موضوع سلامتی و ارتباط آن با افزایش سال های زندگی در عصر حاضر چالش های فراوانی را به وجود آورده است. افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن گذشته بوده است این پدیده ناشی از بهبود شرایط بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی، کاهش مرگ و میر، افزایش امید به زندگی و اعمال سیاست کنترل موالید می باشد؛ لذا باید آن را به حق، یک موفقیت به حساب آورد.
سازمان بهداشت جهانی افراد را بر اساس گروههای زیر طبقه بندی کرده است:

 • افراد دارای سنین بین ۶۰ تا ۷۵ سال : سالمند
 • افراد دارای سنین بین ۷۶ تا ۹۰ سال : پیر
 • افراد دارای سنین بالای ۹۰ سال : خیلی پیر

در اغلب جوامع از جمله کشور ایران مرز قراردادی ۶۰ سال سن، یعنی زمانی که فرد از خدمت بازنشسته می شود ،آغاز سالمندی را نشان میدهد و به همین دلیل افراد ۶۰ ساله و بالاتر به عنوان سالمندان یک کشور شناخته میشوند
برآوردهای آماری نشان می دهد که طی دو دهه آینده، پدیده سالمندی در کشور ما یک مسأله جدی خواهد بود. افزایش انفجارگونه نرخ زاد و ولد در دهه ۱۳۶۰ و تغییراتی که به تبع آن در ساختار جمعیت کشور ایجاد شده، توجه به پدیده سالمندی را ـ به عنوان یک پدیده حتمی در آینده ـ ضرورت می بخشد.
بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵تعداد افراد بالای ۶۰ سال کشور که طبق تعریف در گروه سالمندان طبقه بندی می شوند ۵۱۲۱۰۴۳ نفر ( ۷٫۲۶ درصد جمعیت کشور) بوده وهم اکنون در سال 1392 حدود 8.5 برآورد میگردد.
جمعیت سالمند کشور تا ۱۴۰۵ به حدود سه برابر افزایش یافته و به مرز ۱۵٫۵ میلیون نفر خواهد رسید. افزایش نسبت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر از حدود ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴٫۵ درصد در سال ۱۴۱۵ و ۲۲ درصد در سال ۱۴۲۵ خواهد رسید.
به بیان دیگر همان طور که در اواخر ده ۱۳۶۰ و دهه ۱۳۷۰ نیازهای خاص گروه سنی کودک و نوجوان ( تغذیه ، ایمن سازی، بهداشت، مدرسه.) وجه غالب را در برنامه ریزی کلان کشور داشته و در دهه ۱۳۸۰ نیز این جایگاه به نیازهای خاص جوانان (ازدواج، مسکن، شغل، .) اختصاص یافته است، برنامه ریزی برای دو دهه آینده باید برنیازهای خاص سالمندان و سالخوردگان متمرکز شود.

استان یزد :


جمعیت سالمندان استان یزد که از مرز صدهزارنفر گذشته است با نسبت نزدیک به 9% کل جمعیت(بالاتر از میانگین کشوری) نیاز به توجه ویژه دارد، از طرفی توانایی های علمی و تخصصی و و ظرفیت های دیگر از جمله نهادهای عمومی و مردم خیر استان این امکان را میدهد که برای یک برنامه جامع و الگوی کشوری اقدامی صورت گیرد.

منابع مطالعاتی و مشورتی برای تاسیس:

 • سند ملی برنامه راهبردی سالمندان کشور
 • قوانین و مقررات مرتبط با سالمندان
 • حوزه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت (دفتر سلامت سالمندی)
 • معاونت پزوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • سازمان بهزیستی کشور
 • اداره کل بهزیستی استان یزد
 • شهرداری تهران
 • شهرداری یزد
 • مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • پزشکان یزدی مقیم تهران
 • پزشکان یزد
 • استانداری یزد

فایل ضمیمه: سند ملی برنامه راهبردی سالمندان کشور